Kurs i styrekompetanse, oppstart 27. september 2022

Last Ned

Valdres Næringshage, SIVA og Handelshøyskolen BI samarbeider for å tilby kurs i styrekompetanse i Valdresregionen og omegn.

Kurset gir praktisk og nødvendig kompetanse for utøvelse av styreverv i offentlig og private virksomheter, samt i frivillige organisasjoner. Du vil  lære om sentrale problemstillinger og teorier som har  betydning for praktisk utøvelse av styreverv, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar.

HVORFOR STYREKOMPETANSE?

Små og mellomstore bedrifter, som dette kurset i hovedsak retter sitt fokus mot, utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter.

Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser gitt av eiere og aksjonærer, dets strategiske dimensjon og styringssystem, i tillegg til organisatoriske, ledelsesmessige, juridiske og økonomiske forhold.

Etter kurset vil deltakerne kjenne til de viktigste lovene og reglene som styrer de sentrale selskapsformene, forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan og kjenne til sentrale prinsipper for strategisk utvikling, samfunnsansvar (CSR), samt økonomi- og risikostyring.

EMNEOVERSIKT

Noen av emnene du skal igjennom er:

  • Det digitale skiftet - styre og ledelse i digitaliseringen
  • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter og organisasjoner
  • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
  • Bærekraftig ledelse
  • Styrets lederrolle og styrets ansvar for blant annet strategier, organisering, innovasjon – og utvikling, samfunnsansvar (CSR)
  • Formelle sider ved styrets arbeid med utgangspunkt i selskapslovgivningen, forskrifter, vedtekter og standarder
  • Styrets kontrollfunksjon – økonomi og risiko

HVEM PASSER KURSET FOR?

Dette kurset er essensielt for å gjøre den beste jobben du kan som styremedlem, enten du er medlem i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv. Kurset passet også for deg som innehar en styrerolle i for eksempel offentlig eide virksomheter, en frivillig organisasjon/forening og i andre selskapstyper som sameier og samvirkeforetak.

Pris for kurset med bevertning Kr.19000,-

Målbedrifter i Valdres Næringshage får kurset for Kr. 10000,-

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse for de som ikke har det. Kravet er da at man har fylt 25 år.

Påmelding; Styrekompetanse - Valdres og omegn | BI