Kompensasjon til bedrifter

Uten Øy (2)

2. april 2020 foreslår Regjeringen i en pressemelding at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet skal få kompensasjon fra staten.  I dette innlegget utdyper Øivind Langseth  pressemeldingen og kommer med presise forklaringer om hva dette omfatter, samt viktige anbefalinger til hva din bedrift burde gjøre i en eventuell søknadsprosess om Regjeringens midler:

Les pressemeldingen her

Først presenteres noen konkrete fakta om midlene og søknadsprosessen:

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen. (Pressemelding Nr. 22/2020).


Videre presenterer Langseth sine presiseringer:

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det bli utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Derfor må søkeren også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.

  • Som unngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
  • Ordningen gjelder for mars, april og mai.

Det er vel å merke at nærmere forskrift om hva som regnes som uunngåelige faste kostnader skal defineres av departementet i egen forskrift og at disse da må være klare 16. april.

Langseth anbefaler å ta kontakt alt i dag med regnskapsfører eller revisor slik at de er klare til å avsette tid til bedriften for at du skal kunne få en slik bekreftelse før du eventuelt skal søke på den nettbaserte løsningen.

Ellers anbefaler Langseth at bedrifter fortsatt har et likviditetsbudsjett rullerende. I tillegg bør du ta kontakt med banken om du ser at likviditetslån med statsgaranti er nødvendig for en god oppstart. 

 

Tilslutt:
-Hold dere langt framme i stolen, ikke gi opp nå – vi nærmer oss normale tider med en dag om gangen. Med dette hilser Valdres Næringshage og Øivind Langseth god påske!