Book Møterom Kalender Kurs, seminarer og møter Sitte i et styre?
Meld deg på nyhetsbrev

Fjellet som fritidsarena -Valdres handler regionalt, tenker nasjonalt

Marit Blomlie og Hilde Tveiten Døvre har utarbeidet søknaden fra Valdres Natur og kulturpark.jpg

Valdres Natur- og Kulturpark har, i samarbeid med Valdres Næringshage, fått 2,35 millioner fra Programmet for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene for å arbeide med å etablere Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som finansierer arbeidet, men det er Oppland fylkeskommune som har stått for tildeling.

Økt verdiskaping i fjellområdet gjennom satsing på hytte- og fritidsboligrelatert virksomhet er et overordnet mål for arbeidet. Dette skal vi bidra til gjennom tre verdiskapingsområder:bedriftsutvikling, samfunnsplanlegging samt hytte- og fritidsboligeieren som ressurs. Disse tre verdiskapingsområdene skal til sammen utgjøre grunnlaget for Fjell- Norges verdiskapingssenter for hytteturisme.

Det er viktig å presisere at det ikke er et nytt fysisk senter vi skal bygge opp sier Marit Blomlie i Valdres Natur- og Kulturpark. Vi skal bygge kompetanse gjennom aktivt arbeid med næringsaktører, gjennom arbeid innen offentlig og privat forvaltning og i samspillet med hytte- og fritidsbeboere. Via disse arbeidsområdene skal vi se videre på beste praksis. Valdres vil være utviklingsarena, men kunnskapen vil være nasjonal, fortsetter Hilde Tveiten Døvre i Valdres Næringshage.

Valdres Natur- og Kulturpark og Valdres Næringshage har de siste årene i felleskap arbeidet systematisk med verdiskaping knyttet til «hytteressursen» gjennom programmet «Hytte i Valdres». ---Gjennom dette arbeidet har vi lagt vekt på å bygge opp kompetanse på hytteturisme både lokalt og nasjonalt i tillegg til at vi har gått tett inn på samfunnseffekter av hytteturismen. Utviklingen av hytteturismen er både næringsutvikling og samfunnsutvikling, uttaler Marit Blomlie og Hilde Tveiten Døvre.

-Når KMD via Oppland fylkeskommune i mai i år lyste ut midler gjennom programmet «Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene» med tema «Fjellet som fritidsarena», var det derfor helt naturlig at VNK og VNH samarbeidet om en felles søknad, sier Blomlie og Døvre.  VNK er formell søker, men arbeidet skal utføres i fellesskap.

Første fase av «Hytte i Valdres» har gitt oss et svært godt utgangspunkt for å kunne arbeide videre med hytte- og fritidsboligsatsing. Et av resultatene av arbeidet med hytteprogrammet så langt, er at hytte- og fritidsboligeierne i Valdres har organisert seg i interesseorganisasjonen Valdres hytteforum. Det er en paraplyorganisasjon for alle de hytteforeninger man finner i hele Valdres, og organisasjonen har også inngått partnerskapsavtale med VNK. Dette er den første partnerskapsavtalen i sitt slag i Norge og gir unike muligheter for vekst til glede for alle parter!

En systematisk utvikling av allerede godt påbegynt arbeid var derfor hovedingrediensen i søknaden, dernest var det viktig å se dette i relasjon til potensielle utfordringer og ønsket utvikling for hytte- og fritidsboligmarkedet, og resultatet ble en søknad om å etablere Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme. Ikke et senter i bokstavelig forstand, men å samle, koordinere, videreutvikle og dele den kompetanse som finnes på området.

 

Publisert 29.09.2015